دوشنبه، آذر ۲۵، ۱۳۹۲

گفتگوی فارسی رادیو ایرآوا با آقای یزدان حاج حمزه، معاون کمیسیون اقتصاد شورای ملی مقاومت
موضوع: توافقنامه ژنو و آسیب پذیریهای آن
گفتگوی انگلیسی رادیو ایرآوا با عالیجناب خانم جودی اسگرو، نماینده پارلمان از حزب لیبرال و وزیر سابق مهاجرت کانادا
موضوع: اعتصاب غذای لیبرتی