دوشنبه، آذر ۰۴، ۱۳۹۲


گفتگوی فارسی رادیو ایرآوا با آقای حسن داعی
موضوع: تحلیل آقای داعی از توافق هسته ای ژنو
گفتگوی انگلیسی رادیو ایرآوا با آقای فرهنگ صادقی یکی از شاهدین قتل عام ده شهریور= اول سپتامبر2013 نیروهای عراقی درکمپ اشرف