یکشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۹۳

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای عزیز پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت
موضوع: بهمن 57؛ شورش یا انقلاب؟


روز 22 بهمن 57 حکومت محمدرضا شاه پهلوی سرنگون شد. هر چند انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران با سرنگونی رژیم شاه به خواسته های خود نرسید و با ظهور آخوندی به نام خمینی به انحراف کشیده شد اما این انقلاب مردمی دستاوردهای گرانبهایی برای مردم ایران به ارث گذاشت.