دوشنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۹۳

شهرام گلستانه

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای شهرام گلستانه مسئول انجمن ایران دموکراتیک

موضوع: رشد فزاینده نقض حقوق بشر در ایران و تعهدات جامعه جهانی

لینک گفتگو در یوتوب:


لینک شنیداری گفتگو با فایل سبک
برای استفاده در ایران 
 

لینک شنیداری برنامه کامل رادیو ایرآوا با فایل سبک-به فارسی و انگلیسی-:لینک برنامه کامل رادیو ایرآوا در یوتوب با فایل سبک:
https://www.youtube.com/watch?v=2kTdrqY31Hw