دوشنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۹۳

مهرداد هرسینی

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای مهرداد هرسینی سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه
  موضوع: سوریه، استان 35ام و خاکریز استراتژیک نظام آخوندها
بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانهلینک گفتگو در یوتوب:


لینک شنیداری با فایل سبک جهت استفاده در داخل کشور:
https://soundcloud.com/radio-irava/35a

لینک شنیداری برنامه کامل رادیو ایرآوا با فایل سبک-به فارسی و انگلیسی-:


لینک برنامه کامل رادیو ایرآوا در یوتوب با فایل سبک: