دوشنبه، فروردین ۱۸، ۱۳۹۳

گفتگوی رادیو ایرآوا با دکتر منوچهر هزارخانی نویسنده، مترجم و مسئول کمیسیون فرهنگ و هنر شورای ملی مقاومت


وب سایت شورای ملی مقاومت
با روی کار آمدن حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور جدید رژیم، برخلاف آنچه که تبلیغ می شد، فضای سیاسی ایران، حتی برای اصلاح طلبان حکومتی نیز باز نشده و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران شتاب بیشتری گرفته است. در عین حال مواضع جامعه جهانی و حقوق بشری در مقابل رژیم تیزتر شده و بطور روزانه شاهد محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران هستیم. اما دستهایی برای نجات رژیم از مخمصه سرنگونی در کارند که به عقیده میهمان امروز رادیو ایرآوا دکتر منوچهر هزارخانی، نویسنده، مترجم و مسئول کمیسیون فرهنگ و هنر شورای ملی مقاومت کوششهای داخلی و خارجی و پیاده کردن سناریوی جستجوی راه حل در داخل رژیم به جایی نخواهد رسید.