دوشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۹۳

گفتگوی رادیو ایرآوا با خانم زینت میرهاشمی سردبیر ماهنامه نبرد خلق، عضو کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت
موضوع: ویژگی قطعنامه راهبردی پارلمان اروپا