دوشنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۸۹

تقاضای کمک حسن داعی

از فعالیتهای افشاگرانه و با ارزش آقای حسن داعی علیه رژیم ایران حمایت کنیم

http://www.youtube.com/watch?v=q-N45LF8fbw

وب سایت برای ارسال کمک مالی:

http://www.iranianlobby.com/donate.php

زنده باد آزادی