پنجشنبه، بهمن ۱۳، ۱۳۸۴

درود بر کارگارن شرکت واحد

در برابر ظلم و ستم، دستگیری و شکنجه ای که از طرف رژیم بر رانندگان اتوبوس در تهران می رود چه باید کرد؟
ngochr@ohchr.org کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
commissioner.humanrights@coe.int کمیسیونر حقوق بشر اتحادیه اروپا
در کنار برپایی تظاهرات علیه حکومت ملاها در ایران، به این دفاتر نیز ایمیل کنیم و کارکنان
شجاع اتوبوسرانی تهران وخانواده هایشان را تنها نگذاریم
زنــــده باد آزادی