یکشنبه، بهمن ۱۶، ۱۴۰۱

 رادیو ایرآوا با آقای حسن حبیبی، تحلیلگر سیاسی

موضوع: انقلاب دمکراتیک مردم ایران در ۴۴مین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی  ۵۷ و واکنش مسعود رجوی نسبت به پخش عکسهای یاسمین پهلوی