یکشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۹۷

گفتگوی رادیو  ایرآوا با آقای شهرام گلستانه مسئول انجمن  ایران دمکراتیک

موضوع: تصویب نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران در پارلمان فدرال کانادا و
توقف هرگونه مذاکره یا گفتگو با رژیم ایران بمنظور برقراری مجدد روابط 
دیپلوماتیک