دوشنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۹۵

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقایان حمید عظیمی و رندی نوبل


بخش فارسی؛

با آقای حمید عظیمی عضو شورای ملی مقاومت
موضوع: آیا مسیر سرنگونی رژیم آخوندها با انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا آماده خواهد شد؟

English segment;

Randy L. Noble is an American author of the first book written about Reyhaneh Jabbari called: Rayhaneh a beautiful fragrance