یکشنبه، اسفند ۰۹، ۱۳۹۴

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای محمد قرایی نویسنده و فعال سیاسی

موضوع: نمایش انتخاباتی که برنده نداشت


نمایش اخیر انتخابات مجلسین رژیم با سالهای گذشته چه تفاوتهایی داشت؟ هدف رژیم از رقم سازی با کمک یاران خارج کشوری خود چیست و این انتخابات چه تاثیری در درون نظام و منطقه خواهد داشت؟