دوشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۹۲

میهمانان؛ بخش فارسی: خانم گیسو شاکری آوازخوان معترض وفعال جنبش حقوق زنان

بخش انگلیسی: آقای امیر عمادی تحلیلگر و مشاور خاورمیانه؛  نقض حقوق بشر، خشونت سیاسی و عدم گسترش هسته ای


                  لینک شنیداری با فایل سبک                                                     لینک شنیداری با فایل سبک