دوشنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۹۲

گفتگوی رادیو ایرآوا با استاد رضا اولیا نقاش و مجسمه ساز عضو شورای ملی مقاومت

موضوع: معرفی کتاب "فرزندان ایران" و ضرورت ارائه کار جمعی از سوی هنرمندان متعهد در خارج کشور