دوشنبه، آبان ۲۰، ۱۳۹۲

گفتگوی فارسی رادیو ایرآوا با آقای رضا شمس
موضوع: محتوای سرّی مذاکرات ژنو2 چه بود؟ چرا به نتیجه نرسید؟

گفتگوی انگلیسی رادیو ایرآوا با آقای ابراهیم کُماری مهندس مکانیک و یکی از 36 گروگان اشرف در سال2009
موضوع: 72 روز اسارت در دست نیروهای عراقی