دوشنبه، تیر ۲۴، ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا با وحیده خرمرودی

گفتگوی رادیو ایرآوا با خانم وحیده خرمرودی، مدیر اجرایی انجمن ایران دمکراتیک
موضوع: آخرین تیر مارتین کوبلر بسوی ساکنین اشرف و لیبرتی در شورای امنیت ملل متحد