چهارشنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۸۸

جدیدترین کار از اشرف
http://www.youtube.com/watch?v=7MpJSXIZ8cA

پیکر بی شکست

هرچه تبر زدی به من زخم نشد جوانه شد
بغض وداع با شهید آه نشد ترانه شد
خون یلان اشرفی در رگ غیرت وطن
از خم کوچه ها گذشت سیل شد و روانه شد
تیر زدی تبر زدی بر تن بی سپر زدی
این تن خون چکان من از شرفم نشانه شد
چنگ زدی که برکنی ریشه کوه نور را
سنگ به سنگ کوه ما شعله پر زبانه شد
بند زدی به دست ما در طمع شکست ما
پیکر بی شکست ما تیر شد و کمانه شد
تیر زدی تبر زدی بر تن بی سپر زدی
این تن خون چکان من از شرفم نشانه شد
هر چه به کینه تاختی تا بکشی تو نام را
نام و نشان اشرفی زمزمه زمانه شد
تیر زدی تبر زدی بر تن بی سپر زدی
این تن خون چکان من از شرفم نشانه شد