شنبه، فروردین ۲۶، ۱۳۸۵


زندانی مجاهد ولی الله فیض مهدوی از سوی آدمکشان حاکم بر ایران حکم اعدامش را گرفته و قرار است که
قاتلین روشنایی ، فیض را در 26 اردیبهشت امسال اعدام کنند. مسئولیت ما چیست؟ آیا باید منتظر بمانیم تا
فیض را نیز مانند حجت زمانی اعدام کنند و بعد به گریه و زاری بیافتیم و نه خود بلکه دیگران را سرزنش
کنیم؟ یا اینکه باید هر چه در توان داریم بکار برده تا از این عمل وحشیانه جلوگیری کنیم؟
من که راه دوم را می پسندم. شما چه؟
اگر با من همعقیده هستید و اهل کار، پس برای نجات جان آقای فیض مهدوی بکوشید

زنــــــده بــــــــــــــاد آزادی